NOU elevador per a panells solars propulsat per un simple tornavís a bateria.

Privacity

Servei tècnic per zones

Política de Privacitat

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la seva normativa de desenvolupament, MINOR HOISTS, S.L. (CAMAC), us informa a propòsit del tractament que durà a terme sobre les vostres dades personals, al lloc web camacsa.com, com a Responsable del Fitxer.

Amb quines finalitats es tractaran les vostres dades?

Possibilitar la resposta a les consultes plantejades a través dels diferents canals que CAMAC posa a disposició, especialment, pel formulari de contacte disposat al lloc web.
Amb quina base de legitimació tracta CAMAC les vostres dades?

Per a la resposta a les consultes plantejades a través dels diferents canals que el CAMAC posa a disposició, un interès legítim de CAMACd'atenció i informació al client o interessat.
A quins tercers comunicarem les vostres dades?

No està prevista la comunicació de les dades aportades a través del present lloc web a tercers. Més enllà de les comunicacions que poguessin estar establertes per llei o les que fossin imprescindibles per donar resposta als seus requeriments i/o sol·licituds.
Transferències internacionals de dades

No es preveu la transferència internacional de dades.
Durant quant de temps tractarem les vostres dades?

En general, les vostres dades es tractaran el temps necessari per poder atendre les vostres sol·licituds.
Quin tipus de dades tractarem?

Les dades que ens heu facilitat a través del formulari. Dades identificatives i de contacte.
D'on hem obtingut les vostres dades?

Amb caràcter general les dades tractades han estat facilitades per vostè o seran obtingudes en el context de la relació amb vostè.

Quan CAMAC tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

Accés.- L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament, la confirmació de si s'estan tractant o no les dades que li interessen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s'està duent a terme.

Rectificació.- L'interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que puguin existir o que es completin aquelles que fossin incompletes.

Supressió.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas, la supressió estarà subjecta als límits establerts a la norma reguladora.

Limitació de la seva tramitació.- Linteressat tindrà dret a sol·licitar la limitació quant al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. CAMAC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclams.

Dret a la portabilitat de la seva informació. És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, dús comú i lectura mecànica i per transmetre a un altre responsable del tractament.

Aquests drets es podran exercir mitjançant sol·licitud escrita i signada adreçada a Minor Hoists, S.L. Av. Francesc Marimon, 138, 08292 Esparreguera o mitjançant correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: camac@camacsa.com

Què passa si no ens facilita les dades sol·licitades?

Totes les dades sol·licitades són necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats, si no ens facilita alguna d'aquestes dades imprescindibles, podria no ser possible la prestació dels serveis sol·licitats.

Tutela de les autoritats de control

En cas que ho cregui oportú, podrà sol·licitar la tutela de lòrgan corresponent a CAMAC, en aquest cas davant lAgència Espanyola de Protecció de Dades. www.aepd.es.