Legal

Servei tècnic per zones

Avís Legal

D'acord amb la llei 34/2002 de "Serveis de la societat de comunicació i comerç" en vigor des de l'11 de juliol del 2002, comuniquem que aquesta pàgina web pertany a

MINOR HOISTS, S.L.

Id. Fiscal (CIF): B66279365

Adreça: Av. Francesc Marimon, 138

Població: 08292 Esparreguera (Barcelona, Spain)

Telèfon: +34 93 777 10 50

E-mail: camac@camacsa.com

Inscrita al Reg. Mercantil de Barcelona, Tom 44327, Foli 153, Full B-452872 i Inscripció 3

1.- Objecte

1.1 En compliment de les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE) posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén informar respecte a quins són les condicions dús del lloc camacsa.com.

1.2 Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o faciliti les seves dades, assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions que conté, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

1.3 Aquest avís legal tindrà un període de validesa indefinit i serà aplicable fins a la publicació duna nova versió.

1.4 El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient, la publicació al lloc web del prestador.

1.5 En aquest sentit es recomana la revisió periòdica del present avís legal.

1.6 El prestador es reserva el dret a denegar o restringir l'ús i/o accés del lloc web d'un usuari, davant l'incompliment de les presents condicions generals, sense dret a rebre cap compensació ni cap indemnització per aquest fet.

2.- Obligacions de l'usuari

2.1 Per a la prestació de determinats serveis oferts a través del present portal web se sol·liciten una sèrie de dades a lusuari. La finalitat de l'esmentada petició és fer possible executar el servei sol·licitat en les condicions degudes. Respecte d'això, l'usuari es compromet que les dades sol·licitades i declarades, siguin veritables, completes i precises, i es compromet, així mateix, a notificar al prestador, qualsevol canvi que els afecti el més aviat possible, per evitar els problemes que poden derivar en cas que el prestador disposi d'unes dades incorrectes o desfasades.

3.- Exempció de responsabilitat

3.1 El prestador:

a) S'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

b) No pot garantir que l'ús que es faci del lloc web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, aquestes condicions generals, la moral i l'ordre públic; no obstant això, adoptarà les mesures que en cada moment consideri oportunes per complir el que estableix la legislació vigent.

c) No és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la utilització incorrecta, il·legítima o il·lícita que l'usuari realitzi del lloc web o dels serveis i continguts que s'ofereixen.

d) Es reserva el dret d'impedir a l'usuari l'accés i l'ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense avís previ, en cas d'incompliment de les condicions generals i particulars d'ús i en cas d'actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i lordre públic.

e) Es reserva el dret a modificar aquest avís legal en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris. Tota modificació serà notificada als usuaris, al més aviat possible. Es considera notificació de la modificació, a l'usuari, la inserció del nou text d'Avís Legal al present portal web. Lús del portal web després de la modificació de les condicions generals implica la seva acceptació, per part de lusuari.

f) En cap cas el prestador no serà responsable per danys morals, lucre cessant i/o de qualssevol danys directes o indirectes, que pogués patir l'usuari.

g) Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

h) Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no pot descartar la possibilitat que es puguin donar circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions en el servei per dur a terme tasques de manteniment o que esdevinguin fets fora del seu control, com són les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

i) En tot cas, lusuari no podrà reclamar econòmicament aquesta interrupció de servei.

4.- Comunicació dincidències.

En cas que tingueu alguna incidència relacionada amb el servei, ja sigui abans o després de la compra realitzada, podreu contactar amb nosaltres a: camac@camacsa.com

5.- Propietat intel·lectual i industrial

5.1 El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

5.2 Independentment de la finalitat per a la qual siguin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.

5.3 Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte d'aquests. En tot cas, el prestador compta amb lautorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

5.4 L'usuari i/o visitant del portal web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels continguts del portal web mitjançant mitjans diferents a els habilitats per aquest a aquest efecte, o dels que s'utilitzin legítimament a Internet i hagin estat autoritzats prèviament, de forma expressa i per escrit pel prestador. A més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual del prestador, o dels usuaris del portal web.

5.5 Per realitzar qualsevol tipus d'observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del següent correu: camac@camacsa.com

6.- Clàusula de salvaguarda.

6.1 La possible invalidesa o ineficàcia d'una o diverses clàusules de les presents condicions generals, deguda a qualsevol causa, no determinarà la invalidesa o la ineficàcia del seu conjunt, que romandrà vigent i eficaç per a totes les altres clàusules.

7.- Legislació i jurisdicció

7.1 La llei aplicable en cas de disputa o conflicte dinterpretació dels termes que conformen aquestes Condicions d'ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del Portal, serà la llei espanyola.

7.2 Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en ocasió de lús del Portal i els seus serveis, les parts acorden sotmetres a la jurisdicció de jutges i tribunals de Barcelona. En cas que lusuari tingui la consideració de consumidor serà la del domicili de lusuari, o el que, en cada cas, estableixi la normativa en matèria processal i/o de consumidors i usuaris.